Infor­ma­ti­ons­abend: kom­mu­nal­po­li­ti­sche Initia­ti­ven und Akti­vi­tä­ten der Bun­des­tags­frak­ti­on, Flücht­lings­pro­ble­ma­tik, Kom­mu­nal­fi­nan­zen, Infrastruktur